Regulamin Serwisu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Misją naszego portalu Czy-Odebrac.pl jest pomoc dowiedzenia się do kogo należy nieznany numer. Pragniemy, by każdy użytkownik portalu miał prawo zdecydować czy odebrać nieznany numer czy też nie. Osoby, które wchodzą na nasz portal oraz wprowadzają dany numer telefonu mają możliwość oceny oraz swobodnego skomentowania. Dzięki temu, inna osoba, która wpisze ten sam numer telefonu otrzyma wgląd do komentarzy, które ukierunkują ich do podjęcia decyzji czy odebrać czy też nie.

§2. Regulamin jest wzorcem umownym  i określa warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania portalu czy-odebrac.pl.

§3. Korzystanie z serwisu jest możliwe pod warunkiem akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

§4. Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021 roku.

DEFINICJE

§5. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jako:

 • Usługodawca – administracja portalu, kontakt po przez e-mail: kontakt@czy-odebrac.pl
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Serwis / Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.nieznany-numer.pl przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;
 • Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Serwisie, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;
 • Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika;
 • Dane – informacje, które mogą być danymi osobowymi;
 • Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu, cyberataki, działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe;
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);

WYMAGANIA TECHNICZNE

§6. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do  Internetu.

ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONEJ USŁUGI

§7. Usługa polega na udostępnieniu systemu teleinformatycznego i przechowywaniu danych przez Usługodawcę poprzez:

 • udostępnieniu Użytkownikom wyszukiwarki numerów telefonów, głównie firmowych;
 • możliwości dodawania przez użytkowników numerów i komentarzy;
 • oznaczaniu wartości danego połączenia telefonicznego;

§8. Każdy może dodawać komentarze do każdego numeru telefonu. Usługodawca nie weryfikuje wpisywanych numerów.

§9. Komentarze użytkowników portalu są prywatną opinią, usługodawca nie monitoruje komentarzy pod względem merytorycznym i pod względem prawdziwości tychże opinii. Usługodawca ma prawo do usunięcia komentarza, jeśli jest on wyjątkowo obraźliwy, kojarzy się z rasizmem, homofobią czy innymi skrajnymi przypadkami, które przeczą zasadom sprzyjającym społeczności. Nie są dozwolone również komentarze zawierające wulgaryzmy.

§10. Usługa jest darmowa. Ustawodawca nie pobiera żadnej opłaty od Użytkownika za korzystanie z usługi.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

§11. Każdy Użytkownik ma prawo:

 • Korzystając z Serwisu użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • zgłaszać pomysły na wdrażanie nowych funkcjonalności.

§12. Każdy Użytkownik jest ponadto zobowiązany dodawać numery firmowe (wykorzystywane przez firmy) i korzystać z Serwisu w celach osobistych (nie w celach reklamowych).

§13. 4. Zabronione są wszelkie czynności, które w jakikolwiek sposób destabilizowałyby pracę Serwisu, w szczególności utrudniałyby dostęp lub korzystanie z Serwisu lub jego Zawartości. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Operatora strony, Serwisu lub Użytkowników, a także zagrażających ich prawom lub interesom. W szczególności zabronione jest rozpowszechnianie w ramach Serwisu wirusów, botów lub innego szkodliwego oprogramowania, a także wskazywanie linków (URL) prowadzących do kodów komputerowych o szkodliwym lub niepożądanym działaniu.

§14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność́ za swoje działania związane z korzystaniem przez niego z Serwisu.

PRAWA USŁUGODAWCY

§15. Usługodawca ma prawo do stosowania przerwy technicznej spowodowanej modernizacją Serwisu lub z innych powodów, prywatnych jak i tych spowodowanych przez siłę wyższą. Usługodawca jest również uprawniony do całkowitej zmiany Serwisu bądź jego wyłączenie bez wcześniejszego uprzedzenia.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

§16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • niepoprawne lub/i niezgodne z prawem wpisane dane przez Użytkownika lub/i Użytkowników. Usługodawca nie jest w stanie analizować i sprawdzać każdego numeru oraz komentarza wpisanego przez Użytkownika.
 • dodawane przez Użytkownika lub/i Użytkowników numery i komentarze, w tym wulgarne, jeśli nie zostały ówcześnie zgłoszone przez innych użytkowników bądź podmioty.
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub/i Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek działań́ bądź zaniechań́ Użytkownika lub/i Użytkowników,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez innego Użytkownika lub/i innych Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek działań́ bądź zaniechań́ Użytkownika lub/i Użytkowników,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub/i Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub/i Użytkowników, na skutek przekazania danych Użytkownika lub/i Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub/i Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek zablokowania dostępu do danych zgodnie z Regulaminem.

§17. Usługodawca nie weryfikuje / filtruje / monitoruje jakichkolwiek danych wprowadzanych przez Użytkowników i nie ingeruje w korzystanie z Serwisu przez Użytkowników. Usługodawca udostępnia wyłącznie zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych wpisywanych przez Użytkowników.

§18. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia albo wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych wpisanych przez Użytkownika lub/i Użytkowników do Serwisu, Usługodawca uniemożliwi dostęp do tych danych poprzez zablokowanie dostępu albo ich usunięcie.

§19. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§21. Serwis i jego szata graficzna oraz logo podlegają ochronie prawnej. Podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych jest Usługodawca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej: https://czy-odebrac.pl/regulamin-serwisu. Jeśli Użytkownik ma problem z dostępem do regulaminu, uprasza się o kontakt na biuro@czy-odebrac.pl

§23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

§24. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, które stosuje się do Usługodawcy.

§25. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

§26. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.

§27. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, niebędącym konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.