POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Ideą Serwisu jest pomoc Użytkownikom w rozpoznawaniu nieznanych numerów firmowych, które do nich dzwonią i wstępnej weryfikacji czego można się spodziewać po oddzwonieniu. Usługodawca udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego a Użytkownicy swobodnie dodają i komentują numery firmowe w celach osobistych. Chcemy by za pomocą Serwisu łatwiej można było identyfikować numery firmowe, które są wartościowe i te które zalewają niezamówionymi informacjami handlowymi.

§2. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania Serwisu.

§3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

§4. Regulamin obowiązuje od dnia 06 listopada 2014r.

DEFINICJE

§5. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jako:

 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Serwis / Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej czy-odebrac.pl przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;
 • Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Serwisie, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;
 • Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika;
 • Dane – informacje, które mogą być danymi osobowymi;
 • Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu, cyberataki, działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe;
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);

WYMAGANIA TECHNICZNE

§6. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet.

ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONEJ USŁUGI

§7. Usługa polega na udostępnieniu systemu teleinformatycznego i przechowywaniu danych przez Usługodawcę poprzez:

 • udostępnieniu Użytkownikom wyszukiwarki numerów firmowych;
 • możliwości dodawania przez Użytkowników numerów firmowych i komentarzy do tych numerów;
 • oznaczaniu wartości dodawanych bądź wyszukanych numerów firmowych przez Użytkowników (numer pozytywny, obojętny, nieznany, irytujący, negatywny).

§8. Każdy Użytkownik może dodawać komentarz/e do każdego numeru firmowego. Usługodawca nie weryfikuje wpisywanych numerów.

§9. Komentarze Użytkowników stanowią ich prywatną opinię i nie są monitorowane przez Usługodawcę.

§10. Usługa ma charakter nieodpłatny.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

§11. Każdy Użytkownik ma prawo:

 • korzystać z Serwisu na zasadach zgodnych z prawem, do którego przestrzegania jest zobowiązany, na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z zasadami współżycia społecznego;
 • zgłaszać pomysły na wdrażanie nowych funkcjonalności. Usługodawca jest otwarty na wszelkie pomysły rozbudowy Serwisu i w tym celu zachęca do kontaktu;

§12. Każdy Użytkownik jest ponadto zobowiązany dodawać numery firmowe (wykorzystywane przez firmy) i korzystać z Serwisu w celach osobistych (nie w celach reklamowych) oraz w sposób nieprowadzący do utrudniania lub/i zakłócania jego funkcjonowania, w szczególności poprzez umyślne umieszczanie złośliwego kodu.

§13. Zabronione jest korzystanie z Serwisu do działania na szkodę innych osób, działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów, w tym w szczególności zamieszczania materiałów obrażających jakiekolwiek osoby, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania materiałów wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania materiałów atakujących, poniżających lub/i popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa.

§14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność́ za swoje działania związane z korzystaniem przez niego z Serwisu.

PRAWA USŁUGODAWCY

§15. Usługodawca ma prawo stosować przerwy techniczne w działaniu Usługi w celu konserwacji, modyfikacji lub/i ich modernizacji jak i Serwisu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

§16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • niepoprawne lub/i niezgodne z prawem wpisane dane przez Użytkownika lub/i Użytkowników. Usługodawca nie weryfikuje wpisywanych numerów i komentarzy,
 • brak dostępu, przez Użytkownika lub/i Użytkowników, do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności. Usługodawca nie świadczy usługi dostępu do sieci Internet,
 • dodawane przez Użytkownika lub/i Użytkowników numery i komentarze,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub/i Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek działań́ bądź zaniechań́ Użytkownika lub/i Użytkowników,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez innego Użytkownika lub/i innych Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek działań́ bądź zaniechań́ Użytkownika lub/i Użytkowników,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub/i Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub/i Użytkowników, na skutek przekazania danych Użytkownika lub/i Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub/i Użytkowników, które spowodowane zostały na skutek zablokowania dostępu do danych zgodnie z Regulaminem.

§17. Usługodawca nie ma wpływu na dodawane przez Użytkowników numery i komentarze do Serwisu. Usługodawca nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych i nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w Serwisie.

§18. Usługodawca nie weryfikuje / filtruje / monitoruje jakichkolwiek danych wprowadzanych przez Użytkowników i nie ingeruje w korzystanie z Serwisu przez Użytkowników. Usługodawca udostępnia wyłącznie zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych wpisywanych przez Użytkowników.

§19. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia albo wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych wpisanych przez Użytkownika lub/i Użytkowników do Serwisu, Usługodawca uniemożliwi dostęp do tych danych poprzez zablokowanie dostępu albo ich usunięcie.

§20. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§21. Serwis i jego szata graficzna oraz logo podlegają ochronie prawnej. Podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych jest Usługodawca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej: https://czy-odebrac.pl/regulamin . Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Użytkownicy, jeżeli ma on problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z Usługodawcą.

§23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

§24. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, które stosuje się do Usługodawcy.

§25. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

§26. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.

§27. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, niebędącym konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

§28. Załączniki Regulaminu stanowią integralną cześć Umowy.